Dušan Miezga MOVAK

Predajňa s vodoinštalačným, spojovacím materiálom a požičovňou náradia. Likvidácia azbestu, výmena stupačiek...Movak Vrbové

Dušan Miezga MOVAK

Stupačky- výmena. MOVAK Vrbové- Stavebniny .

Predajňa s vodoinštalačným, spojovacím materiálom a požičovňou náradia. Likvidácia azbestu, výmena stupačiek...Movak Vrbové

Adresa: Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové
Telefón:+421 33 7791721
Kontaktná osoba:Dušan Miezga
E-mail:movak@movak.sk
www.:www.movak.sk

Firma Dušan Miezga Movak vznikla v roku 2000, zameraním na montáž vodoinštalácii, plynoinštalácii a vykurovania. Výmena stupačiek. Postupne vznikla naša predajňa s vodoinštalačným, spojovacím materiálom a požičovňou náradia.

Pre obmedzené možnosti rozšírenia predajne sa firma presťahovala do nových priestorov v roku 2008. Sortiment sme rozšírili o parketové štúdio, obklady dlažby,elektroinštalačný materiál,náradie,záhradnícke potreby a stavebné materiály. V našej ponuke je teda kompletný sortiment stavebných materiálov a doplnkov. Nadalej našim zákazníkom ponúkame aj služby požičovne náradia, rozvoz materiálov nákladným autom s hydraulickou rukou a pod.
Likvidácia azbestu.

Otvorené máme 6 dní v týždni, možnosť platenia kartou a predaj na splátky cez Home Credit sú samozrejmosťou.

Tešíme sa na Vašu návštevu,


kolektív pracovníkov firmy MOVAK.

Najaktuálnejšia ponuka: Výmena stupačiek.

Referencie: Piešťany, Nitra, Senec, Trnava, Bratislava, Leopoldov, Jaslovské Bohunice...

NIVINKA:
Azbest - nebezpečná ekologická záťaž stavieb

Kedysi, prakticky až do 90-tych rokov patril azbest v stavebníctve medzi najpoužívanejšie materiály vo všetkých oblastiach výstavby. Medzitým sa však prišlo na to, že azbest je nebezpečný...

Ešte v nedávnej minulosti v stavebníctve naozaj takmer neexistovalo odvetvie, v ktorom by azbest nenašiel široké uplatnenie. Počnúc mobilnými bunkami, cez strechy a opláštenie rodinných domov, priemyselných stavieb a poľnohospodárskych budov, ďalej technologické časti chladiacich veží v energetike, technické zariadenie budov - od technologických potrubí, protipožiarnych stien a priečok, obkladov elektrických vedení, obvodových plášťov, priečok a podhľadov administratívnych budov, škôl, nemocníc... a vo výpočte by sme mohli pokračovať.

Nebezpečenstvo azbestu
Spočíva v možnosti uvoľňovania azbestových vlákien z materiálov používaných v stavbách. Deje sa tak pri samovoľnej degradácii materiálu vplyvom starnutia, pri rekonštrukciách či likvidácii stavieb. Ak sa azbestové vlákna uvoľňujú do priestorov, kde sa nachádzajú ľudia (a to je prakticky všade), vzniká veľké zdravotné riziko. Azbestové vlákna dlhé viac ako 5 mikrometrov a široké menej ako 3 mikrometre, s pomerom dĺžky a šírky väčším ako 3:1 ľudské telo pri vdýchnutí do pľúc už nevie z pľúc vylúčiť a pri dlhodobom pôsobení to môže viesť až k ohrozeniu života.
Pre posudzovanie nebezpečenstva prachu z azbestu je rozhodujúci zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve. Ďalšie podmienky sú stanovené v nariadení vlády (NV 253/2006), platnom od 1. 6. 2006, menovite v § 2 a nasledujúcich, ktoré stanovujú podmienky pre činnosť, pri ktorej môže dochádzať k riziku, keď budú pracovníci vystavení expozícii prachu z azbestu.
Práce pri rekonštrukciách alebo demoláciách a následnej likvidácii stavieb, pri ktorých dochádza k odstraňovaniu alebo manipulácii s materiálmi obsahujúcimi azbest, môžu vykonávať len firmy, ktoré majú oprávnenie na túto činnosť. Oprávnenie udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) podľa § 10 ods. 7 pism. B) zákona 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. Zoznam oprávnených firiem je uvedený ne webovej stránke ÚVZ SR.
Pre samotnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k expozícii prachu z azbestu, je nutné zvoliť postup v zmysle NV SR 253/2006 Z.z.
Pre firmy platí v zmysle § 2 oznamovacia povinnosť voči príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré na základe predloženého oznámenia (jeho obsah stanovuje NV 253/2006 Z. z.), vydáva rozhodnutie o uvedení pracovných priestorov s dočasne vytvoreným kontrolovaným pásmom.
Rozhodnutím RÚVZ sú stanovené povinnosti firmy pre konkrétnu stavbu na zabezpečenie ochrany pracovníkov pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest.
Likvidácia materiálov s obsahom azbestu sa môže vykonávať len na skládkach odpadov, ktoré majú oprávnenie na likvidáciu nebezpečných odpadov s obsahom azbestu. Oprávnenia pre skládky udeľuje ÚVZ SR v súlade so zákonom o odpadoch.

Čo ponúkame?
Pre individuálnych stavebníkov - fyzické osoby ako aj pre ostatné právnické osoby - výrobné firmy, štátne alebo verejné inštitúcie poskytneme kompletný servis pri zabezpečení odstránenia materiálov obsahujúcich azbest.
Zrealizujeme práce zamerané na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest na všetkých typoch stavieb:
- strechách rodinných domov pri ich rekonštrukciách alebo likvidácii,
- oplášteniach a strechách obytných domov,
- oplášteniach a strechách priemyselných objektov,
- rekonštrukcii a likvidácii mobilných buniek.

Postup pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest
1/ Zákazník dohodne s oprávnenou firmou rozsah a podmienky prác.
2/ Oprávnená firma vypracuje plán práce, ktorého súčasťou je:
a) spôsob bezprašného odstránenia (demontáže) materiálov obsahujúcich azbest zapuzdrením, čiže enkapsuláciou pred použitím rozoberacej techniky,
b) čas trvania práce,
c) miesto výkonu práce,
d) použité metódy pri práci v prípade nebezpečenstva vystavenia zamestnancov prachu z azbestu,
e) vlastnosti zariadení a vytvorenie podmienok pre činnosť v kontrolovanom pásme,
f) spôsob ochrany okolitých priestorov,
g) osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu tela a dýchacích orgánov,
h) spôsob zneškodnenia odpadu, informovanie zamestnancov a schéma pracoviska.
3/ Oprávnená firma predloží príslušnému RÚVZ oznámenie o činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachom z azbestu.
Po vydaní rozhodnutia RÚVZ o uvedení dočasných priestorov s kontrolovaným pásmom do prevádzky (doba na vydanie rozhodnutia môže byť až do 30 dní v zmysle platných predpisov o správnom konaní) môžu sa začať práce na zriadení kontrolovaného pásma s hygienickou slučkou a následne odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest.

Všeobecne platné zásady
Pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest a práce v kontrolovanom pásme platí:
- do kontrolovaného pásma majú prístup len oprávnené osoby, zamestnanci zdravotne a odborne spôsobilí a náležite poučení o konkrétnych podmienkach, ktorí môžu vykonávať práce pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest,
- vstup a výstup z kontrolovaného pásma je možný len cez hygienickú slučku, aby sa zabezpečila minimalizácia rizika uvoľňovania prachu z azbestu mimo kontrolovaného pásma,
- pre činnosť pracovníkov v kontrolovanom pásme sú stanovené postupy v pláne práce, pracovníci sa chránia pred možnou exponáciou prachu z azbestu ochrannými odevmi, ochrannými prostriedkami dýchacích orgánov (masky s hepafiltrami), počas pobytu v kontrolovanom pásme nesmú jesť, piť ani fajčiť,
- pred samotnou demontážou materiálov obsahujúcich azbest sa vykoná ich zapuzdrenie, čiže enkapsulácia (stabilizácia) špeciálnou chemikáliou, aby sa zabránilo voľnému poletovaniu azbestových vlákien počas demontáže,
- demontovaný stabilizovaný materiál obsahujúci azbest sa balí do polyetylénových vriec a ukladá sa do kontajnerov na prepravu na špeciálnu skládku,
- prepravu stabilizovaných materiálov obsahujúcich azbest na skládku vykoná oprávnená organizácia. Materiál možno ukladať len na skládky s oprávnením na skladovanie materiálov obsahujúcich azbest.
Po kompletnom odstránení materiálov obsahujúcich azbest a vyčistení priestorov a zariadení v kontrolovanom pásme môže firma oprávnená vykonávať túto činnosť zrušiť kontrolované pásmo a uvoľniť priestory na ďalšie činnosti stavebníka.

Pýtajte sa, radi zodpovieme na vaše otázky

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Výmena stupačiek MOVAK Vrbové- pri Piešťanoch

Rekonštrukcie stupačiek, TÚV, SV, Plynu..Medzi naše služby patrí rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov TÚV, SV, kanalizácie a plynu v rôznych mestách a obciach Slovenska

Pondelok:Rýchly kontakt: 0911 384 992

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.