Úvod > Festivaly > Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislat

Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislat

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
12.12. - 12.12.2018
Čas konania:
Názov:
Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislat
Miesto:
Usporiadateľ
Popis akcie:
PROGRAM: 1./ Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019. 2./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad: a./ termíny súvisiace s účtovnou závierkou, b./ register účtovných závierok, c./ kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami) d./ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“, e./ zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky, f./ vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje. 3./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace: a./ bilančná kontinuita, b./ inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku, c./ úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy), d./ nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie), e./ podsúvahová evidencia, f./ splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia. 4./ Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe. 5./ Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania. 6./ Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.školenie sa koná v priestoroch hotela SATELIT
Mám záujem